top of page

Heading 3

Tansen Academy Sangeet Samiti

President 

Padmashri Dr. Nalli Kuppuswamy 

Vice President 

Shri. Voora Narshiman

Advisory Panel

 • Dr. Hisamuddin

 • Pandit S. Ballesh 

 • Shri. Don Kabiraj 

 • Suresh Jain D

 • Ustad Nazim Hussain Bismillah Khan

 • Pandit Rajshekar Mallikarjuna Mansur

 • Pandit Shrinivas Bhimsen Joshi

 • Shri. Manoj Hangal

 • Pandit MN. Munesh

 • Pandit Dattatray Kalburgi

RB Core Committee

 • J.S. Shekar

 • Suresh Jain D

 • Vidhya Srinivasan

 • Swati Venkataraman 

 • Jayashree Ravindran

 • Shamsudeen

 • Mahendran

 • Anusha Mahendran

 • Suresh Raj

 • Shivanand Ballesh

 • Prakash Ballesh

Tansen Academy Students Committee

Vidhya Srinivasan

Jayashree Ravindran

Venkataraman 

Swati Venkataraman 

Mahendran

Anusha Mahendran

Sivasubramanian Gopalakrishnan

Purnima Jalihal

Devandra Jalihal  

Chitra Mahaveer Jain

Sabu Balagopal

Kamhalini Shyam

Priya Sabu

Prakash Ballesh

Shivanand Ballesh

Suresh Raj

Rani Eniyavan

Indra Rajaa Kanthadai

Revathy Nagarajan

RB 2016 Media Committee :

 

bottom of page